Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. balandžio 23 d.

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos, juridinio asmens kodas 304711138, registracijos adresas Saulėtekio al. 15,Vilnius, elektroninio pašto adresas info@ldapa.lt (toliau – Asociacija),vykdomo interneto svetainės www.ldapa.lt (toliau – Interneto svetainė)lankytojų ir kitų duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas, taip pat duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Mes galime šią Privatumo politiką peržiūrėti ir pakeisti tam, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus ir, kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos redakcija. Jūsų duomenis naudojame tik Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Interneto svetainėje yra nuorodų į Asociacijai nepriklausančias interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

Kokius Jūsų Asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

Tikslu atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą, laiško datą ir laiške Jūsų pateiktą informaciją.
Tikslu sudaryti su Jumis sutartį bei ją vykdyti, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie darbovietę, pareigas, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus Asmens duomenis tvarkomus vykdant atsiskaitymus.
Tikslu viešinti Asociacijos veiklą, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie veiklą, atvaizdą (nuotrauką).
Mokymų, seminarų, projektų ir susitikimų organizavimo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, nuotraukas ir kitą Jūsų pateiktą informaciją.
Vidaus administravimo tikslu tvarkome Asociacijos darbuotojų, valdymo organų ir tikrųjų narių vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kitą su darbo, mokesčių ir kitomis Asociacijai nustatytomis pareigomis susijusią informaciją.
Asociacijos narių ir jų atstovų sąrašo tvarkymo tikslu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo metus, darbovietę, pareigas, darbovietės adresą, tapimo asociacijos nariu bei narystės pabaigos datą.
Asociacijos narių nario mokesčio administravimo tikslu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, banko sąskaitos numerį, mokėjimo pavedime ir kituose buhalteriniuose dokumentuose esančius Jūsų Asmens duomenis.
‍Naujienlaiškių siuntimo tikslu, jei Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija tvarko Jūsų vardą pavardę bei elektroninio pašto adresą ir Jums teiks aktualią su Asociacijos veikla susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, organizuojamus mokymus, renginius, apvalaus stalo diskusijas, konferencijas, naujienas aktualiais duomenų apsaugos pareigūnui klausimais, apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan.
Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, LinkedIn, sukurtų paskyrų administravimo tikslu tvarkome visą Jūsų paskyroje pateikiamą informaciją.

Jeigu Asociacija prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Asociacija negalės užtikrinti paslaugų teikimo.

Išsamią informaciją apie savo teises, rasite Privatumo politikos skiltyje: “Kokios yra Jūsų teisės?

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų Asmens duomenis?

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Asociacija gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti atsiųsdami mums el. laišką elektroninio pašto adresu info@ldapa.lt;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Vadovaujantis teisėtais Asociacijos interesais;
 • Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Asociacija neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.
Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Asociacija gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Asociacijos teises, Asociacija gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Asociacijos veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.
Duomenų tvarkytojams: Asociacija turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Asociacijos Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Asociacijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Asociacijos, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tikta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Asociacija, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Asociacijos pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei saugotų Asmens duomenų paslaptį. Tuo tikslu su visais duomenų tvarkytojais sudarome Asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Mūsų Asmens duomenų tvarkytojai:

‍IT paslaugas teikianti bendrovė;
Prieglobos paslaugas teikianti bendrovė;
Veiklos administravimo paslaugas teikiantys asmenys.

Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

‍Jūsų Asmens duomenis Asociacija saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

Asmens duomenis tvarkomus saugome:

Tikslu atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, saugome 3 metus po atsakymo į Jūsų užklausą.
Tikslu sudaryti su Jumis sutartį bei ją vykdyti, saugome 10 metų po sutarties pasibaigimo ar jos nutraukimo.
Tikslu viešinti Asociacijos veiklą, saugome tol, kol informacija yra aktuali.
Mokymų, seminarų, projektų ir susitikimų organizavimo tikslu saugome Jūsų Asmens duomenis 3 metus po kalendorinių metų, kuriais įvyko renginys, pabaigos.
Asociacijos narių sąrašo tvarkymo tikslu saugome Jūsų Asmens duomenis 3 metus po narystės nutraukimo.
Asociacijos narių nario mokesčio administravimo tikslu, saugome Jūsų Asmens duomenis 3 metus nuo mokesčio sumokėjimo.
Naujienlaiškių siuntimo tikslu Jūsų Asmens duomenis saugome tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą.
Vidaus administravimo tikslu saugome Jūsų Asmens duomenis tiek kiek numatyta teisės aktais, tais atvejai kai nenumatyta saugome 10 metų po einamųjų kalendorinių metų pabaigos.
Socialiniuose tinkluose Jūsų Asmens duomenis saugome tol, kol reikia asociacijos veiklai.

Kaip mes užtikriname Jūsų Asmens duomenų saugumą?

‍Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Asociacija imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Asociacijos paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Asociacija yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

 • susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis – Jūs turite teisę gauti informaciją, ar Asociacija tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, bei gauti kitą susijusią informaciją;
 • prašyti ištaisyti Asociacijos tvarkomus Jūsų Asmens duomenis – Jeigu pasikeitė Jūsų Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • prašyti ištrinti duomenis – teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų Asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų.
 • apriboti savo duomenų tvarkymą – teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą turite, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Asociacijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu – teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi ar teisėtais Asociacijos interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis.
 • prašyti perkelti Asociacijos tvarkomus Jūsų Asmens duomenis – teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. Jei prašymas yra pagrįstas, mes pateisime Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų Asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
 • paduoti skundą priežiūros institucijai – Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, pateikę rašytinį prašymą elektroninio pašto adresu info@ldapa.lt (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu);

Asociacija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos įgyvendina jūsų teises ir jus informuoja arba atsisako patenkinti prašymą raštu nurodant atsisakymo priežastis;

Prieš pradėdami vykdyti Jūsų prašymą, prašysime Jūsų patvirtinti savo tapatybę. Tai reikalinga saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

Asociacijoje už duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

Kontaktiniai duomenys: